International

follow us!

Access To Hiroshima(air route)

City Required Time
Seoul 1h 30m
Shanghai 1h 40m
Dalian 2h
Taipei 2h 30m
Beijing 4h 10m
Hanoi 4h 30m

Access To Hiroshima(land route)

City Required Time
Tokyo 3h 54m
Nagoya 2h 15m
Kyoto 1h 37m
Shin-Osaka 1h 20m
Hakata 1h 2m
Kumamoto 1h 37m
Kagoshima 2h 21m